قوانین و مقررات فروشگاه

تمامي محصولات اين سايت داراي گارانتي تعويض تا يك ماه بوده و در صورت ناراضايتي شما محصول عودت داده ميشود همچنين در قسمت انتقادات و پيشنهادات ميتوانيد مارا در ارتقاي كيفيت محصولات ياري نماييد


جهت ثبت شکایات و انتقادات خود به صفحه تماس با ما مراجه کنید